Официални правила на промоционална игра „Спечели двойно участие в Майсторските класове по Метода BRAVO“

Sarita+

За нормална функция на щитовидната жлеза

29.98 лв.

Sarita+

За нормална функция на щитовидната жлеза
Sarita+ подкрепя нормалната функция на щитовидната жлеза и се бори със симптомите на хипотирeоидни състояния като наддаване на тегло, умора, депресия, като нормализира нивата на хормоните на щитовидната жлеза.

29.98 лв.

С подкрепата на Sarita+

1.1. Промоционалната кампания „Спечели двойно участие в Майсторските класове по Метода BRAVO“ (наричана по-нататък за краткост „Игра“)се организира и провежда от „Юникомс Швейцария ГмбХ” – клон София,  вписано в Търговския регистър с ЕИК 204642513, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 118 , представлявано от Дамян Дамянов, от една страна, наричано за краткост „Организатор“ със съдействието и подкрепата на „Нютренд Ейджънси“ ЕООД, ЕИК ЕИК BG202565114, организатор на програмата Women in Tech & Leadership, наричано за краткост „Партньор“, който осигурява наградите, предвидени в настоящата Игра и описани в раздел 5.

1.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и публично оповестени към датата на започване на Играта на следния уеб адрес: https://wedo-care.com/, където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Информация за Играта може да бъде получена и на следния имейл [email protected]

1.3. Организаторът и Партньорът си запазват правото да допълват или променят настоящите официални правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на страницата на WEDO: https://wedo-care.com/. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Организаторът и Партньорът имат право да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

2.1. Играта ще се проведе в рамките на следния период: 08 – 14 май 2024 г. включително (“Период на Играта”)

2.2. Играта се провежда на територията на Република България.

3.1. В Играта участват всички участници, които правилно са изпълнили условията на играта.

3.2. За да се регистрира и да участва в Играта, Участникът трябва да:

3.2.1. коментира поста, като отбележи свой приятел, с когото  иска да посети Майсторските класове!

3.2.2 се регистрира за безплатно членство в обществото на Women in tech на следния адрес: https://women-in-tech.bg/apply/

3.2.3. последва страницата на WEDO във фейсбук – https://www.facebook.com/wedosupplements

 4.1. Един участник може да спечели една награда

5.1. Наградите са: 2 VIP билета за майсторски класове по метода Bravo, които ще се проведат в периода 27.05.2024г.-31.05.2024г. в гр. София, както и книга с автограф по метода Bravo, с автор Ивелина Атанасова-Генчев

5.2. Наградата не включва разходи от личен характер, съпътстващи събитието

5.3. Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата.

6.1. На 15 май 2024 г. ще бъде изтеглен на случаен принцип един участник сред всички участници в Играта, които отговарят на условията по Раздел 4.

 6.2. При извършване на тегленето по т. 6.1 първо ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш участник за Голямата награда по т. 5.1. След това ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш участник за наградата като резерва. Резервният участник ще има правото да спечели награда по т. 5.1, ако първият не бъде открит.

6.3. Организаторът, ще се свърже с Печелившия участник в социалните мрежи. Печелившият участник следва да потвърди писмено в срок до 17.05.2024г. вкл., че приема и желае да получи награда. Печелившият участник няма право да предоставя за ползване наградата на трето лице/а, но сам/а избира кой да го/я придружи.

6.4. В случай че даден Печеливш не бъде открит от Организатора и/или не потвърди, че желае да получи награда по съгласно условията на Играта в предвидения срок и/или откаже да получи награда и/или не предостави необходимите данни за получаване на наградата и/или не окаже съдействие на Организатора във връзка с ползването на наградата в срок до 17.05.2024г., съответният Печеливш участник  губи правото да получи спечелената награда. В посочените случаи наградата се предоставя на резервния участник

6.5. Организаторът и Партньорът не поемат допълнителните разходи, свързани с ползването на наградата.

6.6. Печелившите физически лица, са длъжни да декларират и внесат дължимия данък върху дохода, представляващ сумата на получената Награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

7.1. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, произтичащи от провеждането на Играта или от невъзможността за участие в Играта, невъзможност за получаване и/или ползване на награда, или ако Играта не се осъществи съгласно предвиденото.

7.2. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за забавяне при предоставяне на Наградите, дължащо се на технически причини, поради нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства. Организаторът и Партньорът може да прекратят Играта или да направят известни промени в съответните награди, по причини които не зависят от техния контрол, поради отмяна или отлагане на провеждане на събитието, както и поради форсмажорни обстоятелства.

8.1. Лични данни, като имена и данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер) на изтеглените печеливши и резервни участници се обработват от Организатора в изрично посочените в тези Правила случаи. Във връзка с предоставяне на наградата, Юникомс Швейцария ГмбХ-клон София предоставя на Партньора следните лични данни на Печелившия: три имена, имейл адрес, адрес, телефонен номер, както и всички други изискуеми съгласно действащото българско законодателство лични данни, необходими за получаването на награда от страна на Печелившия. Целта за събирането, обработването и съхранението им от страна на Партньора е предоставяне на самата награда на Печелившия. Организаторът и Партньорът не използват данните на Печелившия и резервните печеливши за други цели, освен за посочените в тези правила

8.2. С включването си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело и приело настоящите Правила, задължава се да ги спазва и е предоставило доброволно необходимите лични данни. С включването си в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

8.3. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни за целите на Играта от Участник или Печеливш ще доведе до невъзможност за получаване на награда или за участие в изтеглянето за спечелване на награда.

9.1. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.2. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

9.3. Настоящите Правила влизат в сила от публикуването им и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Още статии „Всички

Всички

5 сигнала, които не бива да игнорирате за простата

Пет важни витамини, които укрепват защитните сили на организма

Коментарите ви са винаги добре дошли

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван – не е необходима дори регистрация. Просто попълнете формуляра по-долу и pellentesque dignissim condimentum lacinia. Integer at faucibus ex, sed luctus nisi. Vestibulum eros nisi, tincidunt vitae interdum sit amet, elementum eget tellus.

Абонирайте се за специалните ни предложения

Ако желаете да получавате известия за специалните ни предложения, моля въведете електронната си поща.

Google reCaptcha: Невалиден ключ на сайта.